Loading...

Rekrutacja na nowe kwalifikacyjne studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami przyrody"

Organizator:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie
Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
Telefon: 0 81 537 52 16
Faks: 0 81 537 54 14
E-mail: binoz [at] umcs [dot] lublin [dot] pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Małgorzata Cytryńska

Czas trwania:

2 semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele), łącznie 287 godzin.

Opis studiów:

Studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat). Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji eksperta ochrony przyrody. Jest to specjalista z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, posiadający znajomość aktualnych przepisów prawnych z tego zakresu, uczestniczący w procedurach zarządzania zasobami przyrody w różnych instytucjach w charakterze doradcy i praktyka, który potrafi zapobiegać i rozwiązywać problemy na styku działalność gospodarcza - środowisko naturalne.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Zdobyta wiedza umożliwi właściwe gospodarowanie zasobami przyrody oraz zarządzanie obszarami chronionymi (szczególnie obszarami Natura 2000). Wiedza ta przydatna będzie nie tylko w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, ale w większości przedsiębiorstw w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycjami. Umiejętności nabyte podczas trwania studiów pozwolą właściwie zarządzać zasobami przyrody na wszystkich szczeblach administracji państwowej (głównie w samorządach miast i gmin), a także przydatne będą pracownikom lasów państwowych, nauczycielom i ekologom.

Absolwenci będą w pełni przygotowani do samodzielnego tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych. Ponadto, otrzymają przygotowanie do opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, waloryzacji, a także ekspertyz przyrodniczych do planu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Umiejętność negocjacji społecznych, pozwoli pełnić funkcję mediatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska.

Ukończenie studiów:

Na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów w zakresie zarządzania zasobami przyrody. Dokumentuje ono przygotowanie absolwenta do pracy w służbach ochrony przyrody, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, lasach państwowych oraz pełnienia funkcji doradcy rolno-środowiskowego.

Program studiów:

Program obejmuje zajęcia z następujących przedmiotów:

Blok A - Wybrane zagadnienia z ekologii

 1. Ekosystemy, populacje i biocenozy
 2. Równowaga ekologiczna i homeostaza w przyrodzie
 3. Bioróżnorodność

Blok B - Degradacja środowiska

 1. Zagrożenia środowiska jako wynik antropopresji
 2. Monitoring środowiska
 3. Inwazje, wymieranie gatunków i zanikanie ekosystemów
 4. Projekty renaturyzacji, restytucja ekosystemów, siedlisk i populacji
 5. Oddziaływanie zanieczyszczeń na biologię gleby

Blok C - Ochrona przyrody i środowiska

 1. Europejski System Natura 2000
 2. Ekonomiczne aspekty w ochronie przyrody
 3. Prawne aspekty ochrony przyrody
 4. Obszary chronione - praktyczne rozpoznawanie siedlisk i gatunków (Wisła i Poleski Park Narodowy - ćwiczenia terenowe)

Blok D - Zarządzanie środowiskiem

 1. Programy rolno-środowiskowe
 2. Formy ochrony przyrody oraz procedury tworzenia programów zarządzania ochroną obszarów Natura 2000
 3. Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 4. Systemy zarządzania środowiskiem i standardy jakości środowiska

Blok E - Aspekty społeczne w zarządzaniu zasobami przyrody

 1. Etyka ekologiczna
 2. Negocjacje społeczne w rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych - podstawy metodologiczne, warsztaty
 3. Edukacja pro-środowiskowa
Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 30 stycznia 2010 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

Zasady przyjęć:

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
 3. dwie fotografie
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. dowód opłaty wpisowej w wysokości 150 zł. Kwota ta zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów, opłata wpisowa nie ulega zwrotowi.
 6. zobowiązanie o pokryciu kosztów kształcenia.
Data rozpoczęcia zajęć:

luty 2010 r.

Opłata za semestr:

1600 PLN

Numer konta: 37 1030 1999 2401 6670 0013 1201

Informacji udziela:

Dziekanat Wydziału Biologii i Nauk i Ziemi UMCS
Adres: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537 52 16, 537 52 15
faks: (81) 537 54 14
e-mail: binoz [at] umcs [dot] lublin [dot] pl

oraz Kierownik Studiów dr hab. Małgorzata Cytryńska
tel.: (81) 537 50 50
e-mail: cytryna [at] poczta [dot] umcs [dot] lublin [dot] pl

 


 

Zarządzenie
Nr 66/2009

Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie utworzenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych
w zakresie „Zarządzania zasobami przyrody”

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr XXI-13.1/06 Senatu UMCS z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie studiów podyplomowych (zwanej dalej Uchwałą Senatu),

zarządzam:

§ 1

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej tworzę kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania zasobami przyrody” zwane dalej „studiami”.

§ 2

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

§ 3

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych.

§ 4

 

 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest złożenie kompletu dokumentów określonych w § 3 ust. 3 Uchwały Senatu.
 2. Kierownik studiów podyplomowych odpowiada za poprawność treści ogłoszenia rekrutacyjnego, które zawierać powinno w szczególności:
  1. nazwę i charakter studiów (doskonalące, kwalifikacyjne),
  2. czas trwania studiów i warunki ich ukończenia,
  3. krótki opis uzyskiwanych po studiach umiejętności lub kwalifikacji zawodowych,
  4. zasady rekrutacji na studia, w tym wykaz wymaganych dokumentów,
  5. termin i miejsce składania dokumentów,
  6. dane kontaktowe osoby udzielającej informacji o studiach.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów w oparciu o analizę złożonych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.

§ 5

 

 1. Nauka na studiach trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie niestacjonarnym.
 2. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów.

§ 6

 

 1. Ogólne zasady organizacji studiów podyplomowych i zasady rekrutacji na studia podyplomowe określa Uchwała Senatu.
 2. Informacje o studiach umieszcza się na stronie internetowej pod adresem: http://www.umcs.lublin.pl/ofertaedukacyjna oraz na stronie Wydziału.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

                                                                                                                   Rektor

                                                                                  prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

 

© 2011 Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Maciej Krupa
Zaloguj

Autorzy zdjęć umieszczonych w nagłówku:
Hanna Wójciak, Wiesław Mułenko, Anna Tustanowska